Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Văn bản » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 22:59 29/10/2017  

Nghị quyết_Phân công nhiệm vụ cho Cấp ủy và đảng viên của Chi bộ_NH 2017 - 2018


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CẤP ỦY VÀ ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ - Năm học 2017 - 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 04-NQ/CB ngày 28/10/2017)

STT

Họ và tên đảng viên

Chức vụ

(Đảng, chính quyền, đoàn thể)

Nhiệm vụ được phân công

Hồ Nhật Phong

- Bí thư Chi bộ

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm GDTX Tỉnh do Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế giao.

- Thực hiện nhiệm vụ do Chi bộ giao, cụ thể như:

   + Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động của Chi bộ.

   + Phụ trách chung công tác chính trị, tư tưởng của Chi bộ. Chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo các Trung tâm thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng (các cấp). Theo dõi, chỉ đạo chung công tác chuyên môn nghiệp vụ của các Trung tâm.

   + Phụ trách chung công tác phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

   + Phụ trách công tác tài chính và thu, chi, sử dụng đảng phí của Chi bộ.

   + Phụ trách công tác dân vận.

    + Phụ trách công tác lưu trữ hồ sơ liên quan đến Chi bộ và đảng viên.

   + Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Đoàn Hữu Nhật An

 

 

- Phó Bí thư Chi bộ

- Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Sở GD&ĐT

 

 

 

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và một số công tác chuyên môn do Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế giao.

- Thực hiện nhiệm vụ do Chi bộ giao, cụ thể như:

   + Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng của Trung tâm Tin học. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

   + Phụ trách công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm Tin học.

   + Phụ trách và theo dõi công tác Công đoàn của các Trung tâm Tin Học, Trung tâm VTM và Trung tâm YTHĐ.

   + Phụ trách công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của các Trung tâm.

   + Tham mưu xây dựng và triển khai nội dung sinh hoạt các  chuyên đề.

   + Soạn thảo các văn bản do Bí thư giao.

   + Theo dõi, giúp đỡ đối tượng đảng: Nguyễn Hữu Trí (Trung tâm YTHĐ).

Dương Phước Thanh Vân

- Chi ủy viên

- Phó trưởng phòng QLĐT Trung tâm GDTX tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Phó trưởng phòng QLĐT do Giám đốc Trung tâm GDTX Tỉnh giao.

- Thực hiện nhiệm vụ do Chi bộ giao, cụ thể như:

   + Phụ trách và theo dõi công tác đoàn thể của Trung tâm GDTX Tỉnh.

   + Phụ trách công tác ghi biên bản sinh hoạt cấp ủy, biên bản sinh hoạt chi bộ.

   + Phụ trách công tác thu đảng phí và báo cáo thu chi theo quy định.

   + Phụ trách công tác nhận và chuyển công văn của Đảng bộ, Chi bộ.

   + Theo dõi, giúp đỡ đối tượng đảng: Võ Ngọc Ánh (Trung tâm GDTX Tỉnh).

4

Trần Văn Phước

- Đảng viên

- Giám đốc Trung tâm GDNKVTM

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm GDNKVTM do Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế giao.

- Thực hiện nhiệm vụ do Chi bộ giao, cụ thể như:

   + Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng của Trung tâm GDNKVTM. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

   + Phụ trách công tác phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm GDNKVTM.       

+ Theo dõi, giúp đỡ chính đối tượng đảng: Nguyễn Hữu Trí (Trung tâm YTHĐ).  

5

Hoàng Văn Định

- Đảng viên;

- Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Tỉnh do Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế giao.

- Thực hiện nhiệm vụ do Chi bộ giao, cụ thể như:

   + Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng của Trung tâm GDTX Tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

   + Phụ trách công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm GDTX Tỉnh.

    + Theo dõi, giúp đỡ chính đối tượng đảng: Lê Thị Thúy Hằng (Trung tâm GDTX Tỉnh).

6

Nguyễn Phúc Lương

- Đảng viên;

- Trưởng phòng TCHC Trung tâm GDTX Tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Trưởng phòng TCHC do Giám đốc Trung tâm GDTX Tỉnh giao.

- Theo dõi, giúp đỡ chính đối tượng đảng: Võ Ngọc Ánh (Trung tâm GDTX Tỉnh).

7

Võ Thị Lợi

- Đảng viên;

- CB phòng QLĐT, Trung tâm GDTX Tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: CB phòng QLĐT do Giám đốc Trung tâm GDTX Tỉnh giao.

- Theo dõi, giúp đỡ đối tượng đảng: Lê Thị Thúy Hằng (Trung tâm GDTX Tỉnh).

8

Hoàng Ngọc Hồng Nhi

- Đảng viên;

- CB phòng TCHC, Trung tâm GDTX Tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ Thủ Quỹ và một số nhiệm vụ của phòng TCHC do Giám đốc Trung tâm GDTX Tỉnh giao.

9

Nguyễn Thị Thanh

- Đảng viên;

- GV Trung tâm GDNKVTM

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm chuyên môn do Giám đốc Trung tâm GDNKVTM giao.

10

Trương Thu Thuỷ

- Đảng viên;

- CB phòng HCGV, Trung tâm Tin học

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ Kế toán và một số nhiệm vụ khác của phòng HCGV do Giám đốc Trung tâm Tin học giao.

11

Hồ Đắc Hoàng Dũng

- Đảng viên;

- CB phòng TCHC, Trung tâm YTHĐ

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Đang chờ chuyển sinh hoạt về nơi cư trú (về nghỉ hưu)

 

 

 

http://tracnghiemtinhoc.com/

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác