Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Văn bản » Chi bộ

Chi bộ

Cập nhật lúc : 22:52 29/10/2017  

Nghị quyết_Đại hội Chi bộ các Trung tâm lần thứ III Nhiệm kỳ 2017 - 2020

1. Mục tiêu tổng quát:

 

Chi bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 12/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV.  

 

Thực hiện tốt Nghị quyết 29 -NQ/TW  của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu.

 

Chi bộ lãnh chỉ đạo các trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Cụ thể:

 

2.1. Danh hiệu thi đua tập thể hàng năm:

 

- Chi bộ các Trung tâm đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

- Các đơn vị Trung tâm đều đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

 

- Các Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

2.2. Danh hiệu cá nhân và các chỉ tiêu phấn đấu:

 

- Hàng năm 100% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

- Hàng năm 100% đảng viên trong thi đua đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 15% cán bộ, giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên. Không có đảng viên vi phạm pháp luật.

 

- 100% đảng viên thực hiện tốt các cam kết với Chi bộ và với chính quyền.

 

- Trong nhiệm kỳ kết nạp được ít nhất 02 đảng viên.

 

3. Phương hướng, nhiệm vụ chính:

 

3.1. Phương hướng chung:

 

Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ cũng như thực hiện nội quy nền nếp của đơn vị.

 

Chỉ đạo chính quyền phối hợp với công đoàn tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn, tham gia đầy đủ các cuộc vận động và phong trào do cấp trên tổ chức.

 

3.2. Nhiệm vụ chính:

 

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập tư tưởng, tác phong và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và của ngành phát động.

 

Đổi mới toàn diện công tác quản lý trong các Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; công tác dạy nghề, bồi dưỡng tin học, năng khiếu văn thể mỹ; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho học sinh, thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong các trường học.

 

Tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết 05 của Bộ chính trị; chương trình hành động của Ngành Giáo dục. Tổ chức cho tùng Đảng viên, CB,CC,VC xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và đăng ký cam kết việc làm cụ thể.

 

Tăng cường đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, các hoạt động ngoài giờ.

 

4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của từng đơn vị:

[...]

4.4. Đối với Trung Tin học:

 

- Duy trì các lớp nghề Tin khối 8 và khối 11, đổi mới phương pháp giảng dạy,

 

- Kiểm tra và đánh giá theo định hướng nâng cao kỹ năng năng lực của học sinh.

 

- Tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng CNTT trong giảng dạy đáp ứng yêu cầu mới của ngành.

- Phối hợp với Phòng GD&ĐT thành phố Huế và Sở GD&ĐT tổ chức các kỳ thi, các khóa tập huấn chuyên môn.

- Mở các khóa đào tạo cấp chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao.

 

5. Các giải pháp.

 

5.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

 

Tổ chức học tập và triển khai thực hiện tốt các văn bản của các cấp và của ngành giáo dục về nhiệm vụ của từng năm học.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động chuyên môn. Thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp của từng đơn vị.

 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBGVNV, thực hiện tốt tự nghiên cứu và học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 

5.2. Công tác xây dựng Đảng:

 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

 

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, cán vộ, viên chức và học sinh, sinh viên. Thục hiện tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua đó góp phần nâng cao trình độ chính trị, ý thức chấp hành Pháp luật, nghĩa vụ công dân.

 

Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tác phong và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,

 

bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, ... Đặc biệt nhấn mạnh chú trọng nói đi đôi với làm, việc làm thiết thực, cụ thể.

 

Thực hiện tốt đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của các Trung tâm không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diên biến ”, “tự chuyển hóa”.

 

- Công tác tổ chức xây dựng Đảng:

 

Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình.

 

Chi bộ quan tâm đến công tác bồi dưỡng cảm tình Đảng và kết nạp đảng viên, cử cán bộ đi bồi dưỡng lý luận chính trị.

 

 Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong các Trung tâm.

 

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết một cách sáng tạo trong các hoạt động của các Trung tâm. Tổ chức sinh hoạt đảng đúng quy định, nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt Chi bộ. Tăng cường tổ chức sinh hoạt đảng định kỳ theo hướng chuyên đề, chuyên sâu để bàn về về những vấn đề cụ thể của từng Trung tâm. Thực hiện nghiêm túc chế độ thu, nộp và sử dụng đảng phí.

 

Quan tâm đến công tác phát triễn đảng viên mới đối với cán bộ, giáo viên trẻ.

 

- Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng:

 

Thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát công việc của cán bộ đảng viên, đánh giá đúng thực chất đảng viên và cán bộ giáo viên. Hồ sơ của Chi bộ, của đảng viên quản lý theo đúng quy định.

 

Kiểm tra, giám sát bất thường những đảng viên có dấu hiệu vi phạm về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo.

 

- Công tác dân vận và các đoàn thể:

 

* Công tác dân vận: Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, và các cấp về công tác dân vận, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, của toàn thể cán bộ, đảng viên; nắm vững tâm tư nguyện vọng của quần chúng để có các giải pháp xử lý kịp thời trong công tác.

 

* Công tác công đoàn: Chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Tổ chức thăm hỏi, động viên CBGVNV khi gặp khó khăn, đau ốm, bệnh tật. Thực hiện tốt sự chỉ đạo phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn trong việc quản lý điều hành đơn vị. Phát động nhiều phong trào thiết thực, mang tính giáo dục cao.

 

Tăng cường tổ chức giao lưu học hỏi giữa các đơn vị Trung tâm để xây dụng mối đoàn kết gắn bó.

 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy:

 

Thường xuyên cụ thể hoá công tác phối hợp giữa cấp uỷ và lãnh đạo cơ quan. 

 

Cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng.

 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp uỷ, cán bộ quản lý.

 

6. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh:

 

Tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác an ninh - quốc phòng, củng cố, kiện toàn lực lượng tự vệ và bảo vệ của các đơn vị. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trong đơn vị.

 

Kiên quyết giáo dục và ngăn chặn không để nạn ma tuý và các tệ nạn xã hội khác xâm nhập vào học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên trong các đơn vị.

 

Thực hiện tốt sự phối kết hợp giữa Trung tâm và chính quyền địa phương, công an các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

 

III- Thông qua kết quả bầu cử cấp ủy, Bí thư và Phó bí thư Chi bộ, khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2020:

 

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy, Bí thư, phó bí thư chi bộ các Trung tâm Khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Kết quả bầu cử như sau:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Cấp ủy

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Hồ Nhật Phong

Chi ủy viên

Bí Thư

2

Đoàn Hữu Nhật An

Chi ủy viên

Phó bí thư

3

Dương Phước Thanh Vân

Chi ủy viên

 

 

IV- Giao Bí thư chi bộ khóa mới căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động cụ thể và các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

 

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, vượt lên khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

http://tracnghiemtinhoc.com/

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác