Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Biểu mẫu » Biểu mẫu công tác Đảng

Biểu mẫu công tác Đảng

Cập nhật lúc : 23:11 29/10/2017  

Biểu mẫu về thống kê (11 biểu)

Biểu số 1-TCTW_Báo cáo tăng giảm đảng viên.xls

 

Biểu số 2-TCTW_Báo cáo đảng viên mới kết nạp.xls

 

Biểu số 3-TCTW_Báo cáo đội ngũ đảng viên.xls

 

Biểu số 4-TCTW_Báo cáo đảng viên chia theo dân tộc và trong các tôn giáo.xls

 

Biểu số 5-TCTW_Báo cáo tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các loại cơ sở.xls

 

Biểu số 6-TCTW_Báo cáo phân tích đảng viên theo nghề nghiệp và công tác .xls

 

Biểu số 7A-TCTW7_Báo cáo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng.xls

 

Biểu số 7B-TCTW_Báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên.xls

 

Biểu số 8-TCTW_Báo cáo khen thưởng đảng viên.xls

 

Biểu số 9-TCTW_Báo cáo đảng viên bị xử lý kỷ luật và đảng viên ra khỏi đảng.xls

 

 

Biểu số 11-TCTW_Báo cáo tình hình sử dụng tài liệu và công cụ quản lý đảng.xls

 

 
 
 

Số lượt xem : 1

Các tin khác